ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ชาติกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ เลขที่ ๓๔๕ หมู่ ๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว บนที่ดินจับจองเดิม จำนวน ๓๐ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา  รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๔๐ ไร่  ๒ งาน ๒๖  ตารางวา  โดยนายถาวร  ยุวรรณะ  อดีตศึกษาธิการอำเภอวัฒนานครในสมัยนั้น  ได้ขออาคารเก่าของตำรวจตระเวนชายแดน  ๑  หลัง  จากกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน  เขต 1 มาปลูกสร้างอาคารเรียนหลังแรก  และมีข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชน  ที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาต้องการให้บุตรหลานมีความรู้  ความสามารถอ่านออก เขียนได้  ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิ่งของ  และวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง  อาคารสมทบอีกคิดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๖,๘๒๐ บาท  (สองหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  ก่อสร้างอาคารหลังแรกแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๑๐  โดยตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านห้วยโจด (ตระเวนชายแดนสำรวยจรูญราษฎร์บำรุง) และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๑๐   มีครูมาทำการสอน  ๒  คน คือ

     ๑.นายสุเวช  นวลเลิศ   รักษาการแทนครูใหญ่

                ๒.นายสุวรรณ  กำแพง  ครูช่วยราชการ

และมีนักเรียนจำนวน  ๔๙ คน

ปี  พ.ศ. ๒๕๑๔  ทางโรงเรียน ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ข  จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ห้องเรียน โครงสร้างเป็นอาคารไม้  ราคา  ๑๒๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำฝ้าเพดาน  ประตู หน้าต่าง  อาคารเรียนหลังที่ ๑ จำนวน ๒ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง  ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ปี  พ.ศ.๒๕๒๓ น.พ.ค.กรป.กลาง  ร่วมกับประชาชน  ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ถัง ปลูกสร้างหน้าอาคารเรียนแบบ ป.๑ข  ปัจจุบันชำรุดหมด  ใช้การไม่ได้แล้ว

ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก่อสร้างส้วมแบบกรมสามัญขนาด ๕ ที่นั่งจำนวน ๑ หลัง ราคา  ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๕๒๖ขนาดพื้นที่ ๑๒๐ ตารางเมตร  จำนวน ๑ หลัง  ราคา  ๒๘๐,๐๐๐ บาท   (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ก่อสร้งถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๐  (พิเศษ) ๑ ชุด ๔ ถัง จุน้ำได้ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร  ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับบริจาคงบประมาณจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๕๒๙  จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๒ชั้น ๘ ห้องเรียนพร้อมวัสดุอุปกรณ์  เช่น โต๊ะ-เก้าอี้ครู จำนวน ๘ ชุด นักเรียน ๑๒๐  ชุด กระดานดำ ๘ ชุด ป้ายนิเทศ ๘ ชุด และไฟฟ้าภายในอาคารเรียนทุกห้อง ในราคา  ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท(สองล้านบาทถ้วน) พร้อมมอบเงินเพื่อใช้ในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๘๓  อีกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  ดำเนินการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๑กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕  มีนายบรรจง  กัณตวิรุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายวิมล  ยิ้มละมัย  ผู้แทนหนังสือไทยรัฐโดยนายเปรียญ  แสวงคิด  อาจารย์ใหญ่เป็นผู้-ประสานงาน  ก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ และได้ประกอบพิธีส่งมอบให้แก่ทางราชการ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖  โดยนายสุธรรม  ปั้นประเสริฐ  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ที่นั่ง  พร้อมปัสสาวะชาย ๑ ที่ เป็นอาคารคอนกรีต

จำนวน ๑ หลัง ราคา ๙๐,๐๐๐  บาท   (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มสร้างวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๓๗ แล้วเสร็จวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗  ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และ ๒ ตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๔  คน แยกเป็น นักเรียนชาย 

๙๗   คน  นักเรียนหญิง  ๘๗   คน  ครู  ๙  คน นักการภารโรง ๑ คน  นางนฤมล  มุลา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 

๑. นายสุเวช   นวลเลิศ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๐๑  ถึง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗
๒.นายไพบูลย์   อ้อนคำภา  ตั้งแต่  ๕ กุมภาพันธ์   ๒๕๐๗   ถึงวันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๑๓   

๓.นายสถิตย์  สัณห์สถิตย์   ตั้งแต่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๑๓   ถึงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๑๙

๔.นายจันทร์  สร้อยคำ  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๙  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๒๒

๕.นายเปรียญ  แสวงคิด  ตั้งแต่วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๒๒  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒

๖.นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์   ตั้งแต่วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒  ถึง   ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๔๓

๗.นางนฤมล  มุลา  ตั้งแต่วันที่ ๘  กุมภาพันธ์     ๒๕๔๓   ถึง  ปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: